รูปแบบ การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


การจัดห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุผลตามผลการเรียนรู้ โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในหน่วยนั้น ๆ

เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสังคม ฯลฯ

กระบวนการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะต้องนำไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้น สภาพบรรยากาศห้องเรียนก็มีส่วนกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

ห้องเรียนแบบไหนที่สอดคล้องและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น วันนี้ ครูประถม ได้รวบรวมห้องเรียนที่เสริมสร้างการเรียนและห้องเรียนที่แปลกทันสมัยมาฝากกัน

แบบที่ 1 ห้องเรียนแบบนั่งฟังบบรยาย เหมาะกับรายวิชาที่สอนภาคทฤษฎี ซึ่งการจัดห้องเรียนมักมีรูปแบบเป็นแนวหน้ากระดานเป็นระเบียบ มองดูแล้วขึงขังเป็นทางการ พบมากในโรงเรียนส่วนใหญ่

แบบที่ 2 ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม เหมาะกับวิชาภาคปฏิบัติ ซึ่งการจัดห้องเรียนมักเน้นให้สมาชิกกลุ่มเห็นหน้ากันอย่างครบถ้วน รูปแบบมักจัดเป็นกลุ่มก้อน เป็นสัดส่วนขึ้นกับความเหมาะสมของห้อง มองดูแล้วผ่อนคลาย กระฉับกระเฉง น่าตื่นเต้น

แบบที่ 3 ห้องเรียนแบบเน้นผู้เรียน  ซึ่งการจัดห้องเรียนแบบนี้ผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกิจกรรมการเรียน รูปแบบการจัด เช่น จัดเป็นรูปตัวยู

อย่างไรก็ตามการจัดห้องเรียนถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยสร้างบรรยากาศสนใจการเรียนขึ้นมาได้บ้าง แต่หากครูผู้สอนก็ต้องเตรียมตัวทำการบ้างของรายวิชาตัวเอง ว่าจะสอนอะไร สามารถสอดแทรกกิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนมากที่สุด ครูประถมขอเป็นกำลังใจให้ครูไทยทุกท่าน เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอมนี้ด้วยนะคะ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *